El departament de salut de la Generalitat de Catalunya posarà a la disposició dels pediatres d’atenció primària test ràpids antigènics Juschek subministrats per Tecil

En períodes on qualsevol malaltia respiratòria estacional pot ser fàcilment confosa amb la Covid-19, és necessari disposar de múltiples tests ràpids que permetin el diagnòstic diferencial amb celeritat. Aquest hivern, el departament de salut de la Generalitat de Catalunya posarà a la disposició dels pediatres d’atenció primària test ràpids d’antigens Juschek subministrats per Tecil per a la detecció simultània del virus de la grip, VRS i Adenovirus. Els primers 50.000 test seran lliurats aquesta setmana.

Procediment per a la detecció amb els tests ràpids de justchek

En la clínica diària, hi ha moltes ocasions en les quals els pediatres desitjarien disposar de mètodes senzills de diagnòstic etiològic ràpid, que poguessin modificar en el mateix acte mèdic conductes tant des del punt de vista epidemiològic, com fonamentalment diagnòstic i/o terapèutic. Després del primer pas d’implantar el test ràpid de Streptococo A per al diagnòstic diferencial de l’amigdalitis aguda, ara els pediatres disposen de més de 40 tipus de test ràpids entre els quals es troben els test per a detecció de malalties respiratòries, especialment indicats en la situació actual.

La Societat Catalana de Pediatria acaba de publicar un document d’indicacions per a la pràctica d’aquests test ràpids per a detecció de malalties respiratòries.
El document destaca que “El diagnòstic diferencial de les infeccions respiratòries pediàtriques és difícil en nens, una dificultat que està en relació inversa amb l’edat. La possibilitat de fer un diagnòstic etiològic precís permet:

  • Disminuir la taxa de reconsulta espontànies, sovint associades a un procés febril prolongat i inespecífic
  • Reduir la utilització d’exploracions complementàries injustificades i poc rendibles
  • Disminuir l’ús inapropiat d’antibiòtic al voltant del 20-25% (Tillekeratne; Jennings)
  • Incrementar la prescripció d’antivirals en pacients de risc

Això, justifica la raó de dotar a les consultes de pediatria d’atenció primària de tests ràpids d’infeccions respiratòries (VRS, influença A i B i Adenovirus) d’aquesta manera : “La pandèmia obliga a descartar la infecció per Covid-19 en els nens que es presenten amb símptomes d’infecció respiratòria. La incertesa del diagnòstic, donada la clínica i la sensibilitat dels test disponibles, i el diferent tractament que s’ha de fer en el cas d’una infecció per SARS-CoV-2, fa necessari posar a la disposició dels professionals d’atenció primària totes les eines disponibles per a poder millorar el diagnòstic diferencial de les infeccions respiratòries”

El protocol ha estat elaborat per un conjunt de pediatres que representen la Societat Catalana de Pediatria i entitats proveïdores agrupades en les patronals (UCH i CSC) i l’Institut Català de la Salut. És un protocol clínic però, que té en consideració la situació epidemiològica actual de pandèmia per Covid-19. Com qualsevol protocol d’aquest període 2020-21 haurà d’anar canviant conforme es disposi de més coneixement sobre la Covid-19. Els resultats dels tests ràpids han de ser interpretats en el context de la clínica que presenta el pacient.

Protocol de diagnòstic ràpid a pediatria d’atenció primària en època de COVID-19

PROVA INDICACIONS ESPECIFICACIONS
Test antigènic ràpid per grip, VRS i adenovirus Bronquiolitis Primer episodi d’infecció respiratòria (febre, rinorrea, tos),
que associa a la auscultació crepitants i/o sibilàncies,
en infant < 2 anys,
en absència d’altres causes que ho puguin provocar,
només en temporada d’epidèmia de VRS.
Febre sense focus Febre ≥ 38ºC de > 24 hores d’evolució,
en infant 3 mesos – 2 anys,
prèviament sa,
amb triangle d’avaluació pediàtrica estable,
amb exploració física normal,
només en temporada d’epidèmia gripal.
Síndrome gripal1 Febre ≥ 38ºC,
associada a algun dels símptomes següents:
miàlgies, cefalea, malestar general, símptomes gastrointestinals (nomes en < 3 anys) tos, rinorrea i/o odinofàgia,
i que compleixi algun dels dos criteris següents:
a) < 2 anys amb febre ≥ 38ºC de > 48 hores d’evolució associada a algun dels símptomes esmentats i/o
b) de qualsevol edat amb algun factor de risc de quadre greu i segons criteri mèdic,
només en temporada d’epidèmia gripal.

Test d’estreptococ A

 

 

Faringoamigdalitis aguda (FAA) de probable etiologia estreptocòcica – ≥ 3 anys amb clínica de FAA, en absència de símptomes suggestius d’infecció vírica: rinitis, estridor, vesícules, úlceres al paladar,…
– < 3 anys amb clínica de FAA, i contacte estret amb pacients amb FAA per estreptococ beta-hemolític del grup A confirmat o amb signes molt predictius d’etiologia estreptocòcica, com exantema escarlatiniforme o clínica d’estreptococosi.
Test antigènic ràpid i/o PCR per SARS-CoV-2 segons el protocol de vigent2 (*) Cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2(*) Qualsevol persona amb un quadre clínic d’infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre d’altres, amb febre, tos o sensació de manca d’aire. Altres símptomes com l’odinofàgia, anòsmia, agèusia, dolors musculars, diarrea, dolor toràcic o cefalea, entre d’altres, poden ser considerats també símptomes de sospita d’infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic(*)
1 En> 6 años con cuadro clínico compatible, en temporada de epidemia gripal, y que no presentan criterios para realizar el test antigénico rápido para gripe, VRS y adenovirus, se recomienda establecer un diagnóstico clínico de gripe dado que las manifestaciones son habitualmente características.
2 El protocolo vigente es el Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Actualizado: 10/18/2020.
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov / material-divulgativo / procedimiento-actuación-coronavirus.pdf.

Especificaciones Test Adenovirus / RSV / Influenza A + B Combo Rapid Test Cassette (hisopo nasofaríngeo) Juschek

Test rápido de inmunocromatografía para la detección de antígenos de Adenovirus, VRS y Influenza A y B sobre muestra nasofaríngea

Ejemplo de algunos de los test disponibles