Tot i que la tècnica molecular PCR és el patró d’or per al diagnòstic de la Covid -19, la detecció d’anticossos IgG/IgM SARS-CoV-2 ha demostrat la seva utilitat durant la pandèmia pel nou Coronavirus. Els test serològics són més senzills, més econòmics i més ràpids que els test moleculars, per la qual cosa el seu ús està sent molt demandat sobretot en les següents circumstàncies:

  • Estudis de seroprevalencia nivell local, regional o nacional
  • Identificació d’aquells que han tingut contacte amb el virus
  • Confirmació de PCR negatives quan persisteixen símptomes
  • Estudis retrospectius en pacients morts
  • Ús conjunt amb PCR per a seguiment i control de pacients diagnosticats
  • Estudis de recerca d’immunització
  • Rastreig de contactes quan hi ha Impossibilitat de realitzar test PCR
  • Ajut per aconsellar deasaïllament o reincorporació al treball

D’entre els diversos mètodes d’immunoassaig que realitzen test serològics, les tècniques més utilitzades són les de inmunocromatografía de flux lateral i la quimioluminescència (abreujat CLIA de l’anglès ChemioLuminiscence ImmunoAssay). Els test ràpids pertanyen al la primera categoria poden ser usats en qualsevol lloc ja que no precisen d’analitzador, mentre que les altres tècniques requereixen instrumentació de laboratori.
En els laboratoris d’anàlisis clíniques la tècnica CLIA és la més utilitzada ja que és la que ofereix més versatilitat, més rapidesa i a més la que té els millors límits de detecció. En altres paraules, CLIA permet la detecció d’anticossos a nivells més baixos de concentració i amb molta més rapidesa que qualsevol altre mètode d’immunoassaig.

Mètodes CLIA d’alta sensibilitat:

  • Electroquimioluminiscencia o eCLIA . En ella es basa tant la tecnologia desenvolupada en equips sofisticats com Elecsys de Roche o com el eCLIA 8000 de Lifotronic, que juntament amb reactius d’alta especificitat i sensibilitat ofereixen elevades prestacions.
  • Magnetoquimioluminiscencia o mCLIA . Aquesta tècnica patentada per Watmind, és encara més ràpida i més sensible que eCLIA però no és tan coneguda.

Tècniques per a detecció d’anticossos Covid-19, ideals per a tota mena de necessitats.

LFIA MagnetoCLIA ElectroCLIA
És la tècnica més econòmica, no requereix equipament i es pot realitzar fora del laboratori. Permet la mesura qualitativa simultaneja de IgM i IgG en 10 minuts en una gota de sang capil·lar, la qual cosa és de gran utilitat fora d’ambient sanitari com: aeroports, presons, comunitats religioses, associacions esportives, residències d’ancians, centres d’immigrants, forces de seguretat, centres d’atenció persones sense llar.
En tractar-se d’un test visual, la lectura és subjectiva i per això, el seu ús està recomanat només per a professionals sanitaris.
Aquesta tècnica permet obtenir valors quantitatius d’anticossos totals o específics mesurats amb la major sensibilitat.
Precisa un petit analitzador portàtil que no necessita manteniment i targetes d’un sol ús microfluidicas que s’analitzen d’una en una o de 4 en quatre.Amb una mínima quantitat de mostra i un temps de resposta de tan ràpid, aquesta tècnica està indicada per al seu ús en Vigilància intensiva, Laboratori, Laboratori d’Urgències, Ambulàncies, UCIs, CCUs, Centres de Dolor Toràcic, Cardiologia i Pediatria.
Mètode convencional de laboratori amb reactius líquids per a analitzar mostres de sèrum o plasma en sèrie de forma totalment automàtica des de tub primari.
Equips sofisticats amb braços robotitzats per a la dispensació de reactius i mostra però que són especialment útils quan hi ha un elevat nombre de mostres que analitzar mitjançant quimioluminiscencia.